Algemene voorwaarden House of Aquarius

1. Deelname en deelnameprijs  

1.1. Deelname - House of Aquarius engageert zich tot het geven van coaching, readings en healings(advies) in de vorm van individuele behandelingen, coachings en readings die mogelijks bestaan uit een combinatie van e-learnings (geschreven, audio en/of visuele presentaties) en/of periodieke persoonlijke en groeps coaching, healing en evaluatie (live) online en/of tijdens face to face events in ruil voor een deelnameprijs.
 
1.2. Termijn en locatie van het Programma
              1.2.1 In geval het een individuele behandeling betreft, start je programma op het moment van de afspraak.
              1.2.2 In geval het om een groeps- of langer programma gaat, start het programma onmiddellijk bij het betalen van de deelnameprijs en het ondertekenen van deze overeenkomst, vaak maar niet altijd met voorbereidende filmpjes, mails, e-learnings of een andere vorm van coaching.
              1.2.3 De locatie van het Programma staat altijd duidelijk vermeld op de website. 


1.3. Deelnameprijs groeps- of langere programma's.
Je kiest je deelnameprijs uit de mogelijkheden op het inschrijvingsformulier (indien de keuzemogelijkheid geboden wordt: in één keer of met maandelijkse sommen). 

1.4. Bij inschrijving voor een Programma, engageer je je voor de volledige duur van het Programma.
              1.4.1. Je dient aanwezig te zijn op de afgesproken tijd en plaats. Indien je tijdens de activiteit op eigen initiatief van het Programma afwijkt of je aan de begeleiding onttrekt, draag je zelf de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt en heb je geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten. 

             1.4.2. Bij elk Programma staat vermeld of het face to face of (live) online gegeven wordt. Een programma kan ook een combinatie zijn van face to face en (live) online training. In uitzonderlijke gevallen (zoals overmacht, zie bv Corona) is het mogelijk dat face to face gedeelten op een andere dan de voorziene locatie gegeven worden of toch (live) online gegeven worden. Het verleden heeft al bewezen dat de kwaliteit en de resultaten van dergelijke trainingen even goed zijn. De middelen die bij House of Aquarius gebruikt worden zijn slechts middelen. De resultaten kunnen ook op andere manieren behaald en geëvenaard worden. House of Aquarius zal alle online (originele en vervangende) trainingen met uiterste zorg organiseren en uitvoeren en indien nodig vervangen door andere middelen, maar het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om voor de juiste apparatuur te zorgen en te zorgen dat deze werkt. De deelnemer zal op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op terugbetaling van niet genoten diensten als gevolg van verplaatsing van een Programma of omvorming tot (live) online Programma. 

             1.4.3. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen succes. Je begrijpt dat iedereen, ook jij, het potentieel heeft om je volledig potentieel te ontwikkelen. Je begrijpt en aanvaardt dat ieders succes verschillend is en afhankelijk van een groot aantal factoren zoals je verleden, je eigen drive, motivatie, engagement en inzet. Dit betekent dat het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd is bij stopzetting tijdens het Programma of indien je tijdens een gedeelte van het jaar van het Programma om welke reden dan ook verhinderd bent. Daarom ga je ermee akkoord dat je geen terugbetaling zal vragen.

1.5. De op de website eventueel genoemde prijzen en data worden onder voorbehoud vermeld.  Aan de website, facebookpagina’s, instagram of andere informatiedragers van House of aquarius kunnen geen rechten worden ontleend. De foto's en algemene info op de website, sociale media of andere informatiedragers en eventueel gedetailleerde infofiches van activiteiten zijn illustratief en maken geen deel uit van de overeenkomst tussen beide partijen. 

1.6. Bij activiteiten op verplaatsing in binnen- en buitenland, ben je zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing en alle kosten die daaruit voortkomen. House of Aquarius organiseert enkel de activiteit niet de reis ook al wordt de activiteit soms uit gemak "reis" genoemd. Het doel is nl. niet de reis maar het Programma ter plaatse. 

1.7. Betalingen en annulaties -
             1.7.1 Betalingen - De betalingen dienen spontaan te gebeuren zoals overeengekomen. Bij niet betaling word je van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro en een maximum van 250 euro. 
              1.7.2 Annuleringen - Een activiteit kan geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden door de deelnemer. Dit brengt volgende standaard annuleringskosten met zich mee:
a. Annuleringskosten activiteit

  • bij annulering tot de 30ste dag vóór de aanvangsdatum: het voorschot

Alle annuleringen dienen te gebeuren via email.

1.8. Promotionele activiteiten – Door deze overeenkomst te ondertekenen, ga je er mee akkoord dat House of Aquarius getuigenissen of feedback over jouw ervaringen of resultaten mag gebruiken voor promotionele activiteiten. Je gaat er ook mee akkoord dat enige geschreven of gesproken communicatie die je zelf publiceert op sociale media of andere dragers correct, accuraat en waarheidsgetrouw zal zijn.  
 
2. Vertrouwelijke informatie

2.1. House of Aquarius verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten en voor commerciële doeleinden in een klantenbestand. Dit betekent dat je regelmatig informatief of promotioneel materiaal kan krijgen over spirituele, persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Jouw ontwikkeling én jouw privacy liggen ons nauw aan het hart. Wij zullen deze gegevens NIET verstrekken aan derden. House of Aquarius respecteert jouw privacy en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens. Je kan deze gegevens steeds opvragen en laten verbeteren conform de wet op de persoonlijke levenssfeer. Indien je geen informatieve en/of commerciële informatie wenst te ontvangen, kan je je ten allen tijde uitschrijven. In sommige gevallen maken wij gebruik van een mailinglijst. Elke mail bevat ook instructies om jezelf van deze mailinglijst te verwijderen. Indien dat om één of andere reden zou ontbreken, volstaat het een eenvoudige mail te sturen met de vraag om verwijderd te worden uit het bestand. Je kan ons volledig Privacy Beleid in verband met het gebruik van jouw persoonlijke gegevens lezen op www.houseofaquarius.be onderaan in de footer. Het ondertekenen van deze overeenkomst impliceert de facto dat je je akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden en ons Privacy Beleid. 

2.2. Om de veiligheid van je online transacties te verzekeren, werkt House of Aquarius met de erkende betalingspartner ... . Het online betalen gebeurt via een gesloten beveiligingssysteem waarmee je bankgegevens versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van je identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. House of Aquarius meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen House of Aquarius worden ingeroepen.

2.3. De informatie in dit Programma is enkel voor eigen gebruik. Je engageert je om alle informatie die in het kader van het Programma gegeven of bekomen wordt, inclusief informatie van en over andere deelnemers, leraars of ander personeel, vertrouwelijk te behandelen. Je zal geen documentatie, video, audio of login gegevens van het Programma kopiëren of delen met een derde partij of deze gebruiken om een derde partij hierin te onderrichten. Je begrijpt en aanvaardt dat alle documentatie, audio, video en andere presentaties het intellectuele eigendom zijn van House of Aquarius en als dusdanig beschermd door het copyright van de Belgische Wetgeving. 

3. Verantwoordelijkheid

3.1 Tijdens de activiteit georganiseerd door House of Aquarius, zowel direct als indirect, ben je aansprakelijk voor de door jou toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel House of Aquarius als van derden, alsook aan personen. House of Aquarius is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en/of geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten, zowel in binnen- al buitenland, ook in het kader van eventuele activiteiten en/of uitstappen. 
 
4. Niet aansprakelijkheidsverklaring

4. 1. De programma’s aangeboden door House of Aquarius zijn van nature educatief en worden enkel gegeven bij wijze van algemene informatie en niet als medisch advies. Door deze overeenkomst te ondertekenen begrijp en aanvaard je dat de informatie, coaching, technieken, producten, oefeningen, uitstappen en healings (ook het Programma genoemd) die je zal krijgen als doel hebben je wakker te maken, te transformeren, te healen en te helpen je volledige reeds aanwezige potentieel te ontwikkelen. Je begrijpt en aanvaardt dat er een onderscheid is tussen “healing” zoals hier beschreven en het beoefenen van de reguliere geneeskunde of enige andere vorm van reguliere gezondheidszorg. De healing uitgeoefend door House of Aquarius is niet bedoeld om enig medisch of psychiatrisch probleem te diagnosticeren, genezen, behandelen of voorkomen en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies maar als alternatief en aanvullend hulpmiddel. House of Aquarius raadt ten zeerste aan dat je indien nodig professioneel advies zoekt vooraleer je een belangrijke beslissing neemt over je gezondheid.
 
4.2. Hoewel het Programma met de grootste zorg en integriteit werd samengesteld, kan House of Aquarius het juiste gebruik ervan niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik of misbruik van het Programma. Door deze overeenkomst te tekenen, aanvaard je volledig om House of Aquarius en Méline Lafont volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig recht op schadevergoeding of verantwoordelijkheid van enige aard voor problemen die voortkomen uit het gebruik van een deel of een gedeelte van het programma.
 
5.     Varia

5.1. Niet overdraagbaar – De rechten en verplichtingen van deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar op een derde.

5.2. Beide partijen onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen de partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn enkel territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement Gent. 

Versie laatste bijwerking: Tielt-Winge, 18/03/2021